ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT 2024

A. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CƠ BẢN


Hộ khẩu thường trú
Thông tin bậc THPT
Ưu tiên
Thông tin liên hệ

B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC BẠ


Thông tin đăng ký
File minh chứng

(Bản scan toàn bộ học bạ THPT)